dominikBanner
Za staršeZakonodaja

Zakonodaja

Zakonska osnova Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l. 12/96, 29/2-92). Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (karitas Domžale), plačil staršev, donacij in drugih virov. Plačila staršev urejamo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 111/00). Cena programa je odvisna od programa, v katerega je otrok vključen. Sestavljena je iz stroškov vzgoje, stroškov storitev in materiala, ki ob izvajanju programa nastajajo ter stroškov prehrane. Ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ceno programa, ki je izvajan v skladu z državnimi normativi in programom, potrdi občina na predlog vrtca. Ceno programa krijejo starši (zakoniti zastopniki) in občina. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa v katerega je otrok vključen.